Απαραίτητα Δικαιολογητικά για Γάμο

1) Α. Για την έκδοση Αδείας τελέσεως του Μυστηρίου του Γάμου, ως προς το κανονικό και νομικό μέρος της, απαιτείται η πιστοποίηση του βαθμού αγαμίας και του ασχέτου της συγγενείας των μελλονύμφων με επίσημα έγγραφα, εκδιδόμενα αποκλειστικώς και μόνον από Εκκλησιαστική Αρχή.

Τα έγγραφα αυτά υποβάλλονται στην Ιερά Μητρόπολη, αφού προηγουμένως τα ελέγξει και τα υπογράψει υπεύθυνα ο Εφημέριος, έχοντας ελέγξει την γνησιότητα των στοιχείων του φακέλου, δηλαδή την ταυτοπροσωπία των μελλονύμφων, των κηδεμόνων (σε περίπτωση ανηλίκων) και των μαρτύρων, προκειμένου να βεβαιωθεί το άσχετό της συγγενείας των μελλονύμφων, οι οποίοι και θα υπογράφουν απαραιτήτως ενώπιόν του.

Ο Εφημέριος κατά την συμπλήρωση των στοιχείων ταυτότητας των μελλονύμφων στην οικεία στήλη, πρέπει να βεβαιωθεί ότι οι εικονιζόμενοι στις ταυτότητες είναι τα ίδια πρόσωπα με εκείνα, τα οποία αναγράφονται στα πιστοποιητικά και ότι υπάρχει ομοιότητα της υπογραφής του καθενός μεταξύ ταυτότητος και των υπευθύνων Δηλώσεων.

2) Τα πιστοποιητικά αγαμίας (Τύπου Β) εκδίδει ο εφημέριος της κατοικίας των μελλονύμφων, όταν αυτοί διαμένουν υπέρ τα δύο (2) έτη στην ενορία. Εάν ο η η μελλόνυμφος δεν εγεννήθη στα όρια της Ιεράς Μητροπόλεως Κηφισίας, Αμαρουσίου και Ωρωπού και διαμένει στην ενορία για διάστημα κάτω των δύο (2) ετών, τότε αυτός η αυτή θα προσκομίζει πιστοποιητικό αγαμίας από την Ιερά Μητρόπολη της καταγωγής του/της. Το άσχετό της συγγενείας των μελλονύμφων πιστοποιεί ο εφημέριος, στηριζόμενος στην ενυπόγραφη δήλωση δύο μαρτύρων, οι οποίοι υπογράφουν ενώπιόν του εφημερίου στο εκδιδόμενο πιστοποιητικό αγαμίας και δεν είναι συγγενείς.

Στο εκδιδόμενο πιστοποιητικό αγαμίας η έννοια «Άγαμος» πρέπει να προσδιορίζει και τον βαθμό του γάμου, στον οποίο πρόκειται να έλθουν οι μελλόνυμφοι, με την στερεότυπη φράση: «τυγχάνει άγαμος……………», ανάλογα δε με την περίπτωση:

α) εκ διαζεύξεως βάσει του υπ’ αριθμ. ……………….. Διαζευκτηρίου της Ιεράς Μητροπόλεως ………………………....,

β) εκ χηρείας βάσει της από ………………..Ληξιαρχικής Πράξεως Θανάτου,

γ) εκ …………… (σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση που θα τύχει), βάσει της από …………………………δικαστικής αποφάσεως, η οποία λύει τον γάμο, δυνάμενος η δυναμένη να συνάψει γάμο Πρώτο (Α) η Δεύτερο (Β) η Τρίτο (Γ) μετά του …….… η της ………, με τον οποίον η την οποίαν ουδεμίαν συγγένειαν έχει.

Στην προσμέτρηση του βαθμού των γάμων βάσει της υπ’ αριθμ. 2320/1982 Συνοδικής Εγκυκλίου, θα πρέπει να προσμετρώνται όλοι οι τελεσθέντες προηγουμένως και νομίμως λυθέντες γάμοι είτε πολιτικοί είτε οποιουδήποτε άλλου δόγματος.

Στην επισυναπτόμενη στο πιστοποιητικό αγαμίας Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.Δ. 1599/1986, την οποία θα πρέπει να υπογράφει αυτοπροσώπως ο αναφερόμενος στο πιστοποιητικό αγαμίας μελλόνυμφος και η οποία θα απευθύνεται προς τον εφημέριό του Ιερού Ναού (τάδε), ο οποίος πιστοποιεί την αγαμία του αιτούντος, και όχι απρόσωπα προς τον Ιερό Ναό, θα δηλώνεται το εξής:

«Διαμένω μόνιμα στην ενορία από του έτους ……………… Είμαι άγαμος και (από την διάζευξή μου η την χηρεία μου, ανάλογα με την περίπτωση), μέχρι σήμερα δεν έχω τελέσει άλλο θρησκευτικό η πολιτικό γάμο στην Ελλάδα η το εξωτερικό και προτίθεμαι να έλθω σε πρώτο (Α) η δεύτερο (Β) η τρίτο (Γ) γάμο μετά του (τάδε) η της (τάδε), με τον οποίο η την οποία ουδεμίαν συγγένειαν έχω».

Για όσους ζητούν πιστοποιητικό αγαμίας και οι οποίοι για διαφόρους λόγους διαμένουν στο εξωτερικό, τούτο θα εκδίδεται, αφού προσκομισθεί η Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.Δ. 1599/1986 με το ανωτέρω περιεχόμενο υπογεγραμμένη από τον ενδιαφερόμενο, θεωρημένου του γνησίου της υπογραφής του αιτούντος, από το αρμόδιο Προξενείο της διαμονής του στο εξωτερικό.

Στην περίπτωση που έχει τελεσθεί προηγουμένως ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΓΑΜΟΣ, θα προσκομίζεται επικυρωμένο αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξεως τελέσεως πολιτικού γάμου, ο οποίος, ιερολογούμενος υπό της Εκκλησίας μεταξύ των ιδίων φυσικών προσώπων, δεν θεωρείται νέος γάμος, δεν προσμετράται και στην Υπεύθυνη Δήλωση εν προκειμένω θα δηλούται το εξής: « Έχω τελέσει πολιτικό γάμο μετά του η της …………….. και προτίθεμαι να συνάψω μετ’ αυτού η μετ’ αυτής θρησκευτικά Πρώτο (Α) η Δεύτερο (Β) η Τρίτο (Γ), με τον οποίο η την οποία ουδεμίαν συγγένειαν έχω».

 

ΔΙΑΖΕΥΚΤΗΡΙΟ

α) Στα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά το Διαζευκτήριο πρέπει να αναγράφει την ένδειξη «ΔΙΑ ΓΑΜΟΝ» και να προσδιορίζει και τον βαθμό αυτού.

β) Σε περίπτωση λυθέντος πολιτικού γάμου, για την τέλεση θρησκευτικού γάμου υποβάλλεται η Ληξιαρχική Πράξη του πολιτικού γάμου με την ένδειξη της λύσεως αυτού, καθώς και επικυρωμένο αντίγραφο της δικαστικής αποφάσεως, η οποία λύει τον τελεσθέντα πολιτικό γάμο.

γ) Διαζευκτήριο που κατετέθη για την τέλεση πολιτικού γάμου: Στην περίπτωση αυτή ζητείται βεβαίωση από το Ληξιαρχείο, όπου ετελέσθη ο πολιτικός γάμος, ότι παρεκρατήθη από την αρμόδια υπηρεσία του Ληξιαρχείου ως δικαιολογητικό για την τέλεση του πολιτικού γάμου η κατατίθεται φωτοαντίγραφο από το πρωτότυπο, επικυρωμένο από την αρμόδια υπηρεσία του Ληξιαρχείου.

δ) Στις περιπτώσεις όπου τελείται γάμος μεικτός (ορθοδόξου - ετερόδοξου) η με αλλοδαπό ορθόδοξο, ο οποίος η η οποία τυγχάνει διαζευγμένος /-μένη η εκ χηρείας, θα προσκομίζεται ανάλογα με την περίπτωση διαζευκτήριο η κάποιο επίσημο έγγραφο δημόσιας αρχής, από το οποίο να πιστοποιείται το γεγονός της διαζεύξεως η της χηρείας.

 

ΕΚ ΧΗΡΕΙΑΣ

Για τις περιπτώσεις όσων πρόκειται να έλθουν σε Δεύτερο (Β) η Τρίτο (Γ) γάμο εκ χηρείας, εκτός από την επικυρωμένη Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου, από την οποία πιστοποιείται η χηρεία, θα επισυνάπτονται:

α) πιστοποιητικό η φωτοαντίγραφο της Ληξιαρχικής Πράξεως του τελεσθέντος γάμου,

β) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.Δ. 1599/1986, στην οποία οι ενδιαφερόμενοι θα δηλώνουν ότι μετά την χηρεία των «είναι άγαμοι και δεν έχουν τελέσει άλλο θρησκευτικό η πολιτικό γάμο στην Ελλάδα η στο εξωτερικό και προτίθενται να συνάψουν Δεύτερο (Β) η Τρίτο (Γ) γάμο», ανάλογα με την περίπτωση,

γ) πιστοποιητικό αγαμίας τους.

 

ΜΕΙΚΤΟΙ ΓΑΜΟΙ

Η Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία «κατ’ οικονομίαν» και εξ επιεικούς εμπνεομένη πνεύματος, επέτρεψε την σύναψη μεικτών γάμων, δηλ. γάμων μεταξύ μελών της Ορθοδόξου Εκκλησίας με ετεροδόξους χριστιανούς, οι οποίοι έχουν τριαδικό βάπτισμα, όπως λ.χ. με Ρωμαιοκαθολικούς, Διαμαρτυρομένους, Λουθηρανούς, Καλβινιστές, Αγγλικανούς και άλλους αποσχισθέντες από την Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, ήτοι, Μεθοδιστές, Βαπτιστές, Ευαγγελιστές, Πρεσβυτεριανούς, καθώς και με όσους ανήκουν στις διάφορες Αντιχαλκηδόνιες - Μονοφυσιτικές Εκκλησίες, όπως στην Αιθιοπική, την Αρμενική, την Ιακωβιτική, την Κοπτική Εκκλησία.

Δεν δύναται να συναφθεί έγκυρος γάμος ορθοδόξου με ετερόδοξο, ο οποίος δεν έχει τριαδικό βάπτισμα και ανήκει σε χριστιανικές ομάδες, οι οποίες κατ’ επίφασιν φέρονται ως Εκκλησίες, μερικές από τις οποίες είναι: Αγαπινισμός, Αδελφοί ελευθέρου πνεύματος, Αντβεντισταί της ζ' ημέρας, Βοημοί Αδελφοί, Εκκλησία του Θεού της Πεντηκοστής, Καθαροί, Κουάκεροι, Μορμόνοι, Χριστάδελφοι, Τα παιδιά του Μω, Αποστολική Εκκλησία της Πεντηκοστής, Εκκλησία του Θεού της Πεντηκοστής.

Αντιτριαδικές πεντηκοστιανές ομάδες, όπως: Κοινωνία Μαθητών του Χριστού, Ανανεωμένοι Χριστιανοί και άλλοι.

Υπερκοινοτικές Πεντηκοστιανές Κινήσεις: Ευαγγελική Αδελφότης η Πεντηκοστή, Πανελλήνιος Χριστιανική Αδελφότης και άλλες πολλές με διάφορες ονομασίες και παραλλαγές.

Για την τέλεση μεικτού γάμου η γάμου με αλλοδαπό ετερόδοξο η ομόδοξο, απαιτείται:

α) πιστοποιητικό βαπτίσεώς του η της μελλονύμφου από την Εκκλησία, από την οποία προέρχεται,

β) βεβαίωση, στην οποία να πιστοποιείται η αγαμία, είτε από την Εκκλησία του δόγματός του, είτε από την δημοτική αρχή του τόπου καταγωγής του, ανάλογα με την περίπτωση.

γ) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.Δ. 1599/1986, την οποία θα υπογράψει το ετερόδοξο μέλος και θα απευθύνεται προς τον ορθόδοξο εφημέριο, στην οποία θα δηλούται ότι:

«Τα τέκνα που θα γεννηθούν από τον γάμο μετά του/της ………θα βαπτισθούν και θα ανατραφούν κατά το Ανατολικόν Ορθόδοξον Δόγμα»,

δ) κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 31 του Ν. 1975/1991 απαιτείται επιπλέον ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ η VISA η οποιοδήποτε άλλο επίσημο έγγραφο, από το οποίο να αποδεικνύεται ότι ο αλλοδαπός ευρίσκεται νομίμως στην Ελλάδα.

Όλα τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά των ετερόδοξων η ομόδοξων αλλοδαπών θα πρέπει να είναι επισήμως μεταφρασμένα από το Μεταφραστικό Γραφείο του Υπουργείου των Εξωτερικών.

Εάν ο ένας από τους ετεροδόξους τυγχάνει διαζευγμένος η εκ χηρείας, θα πρέπει να προσκομίσει επίσημο έγγραφο, από το οποίο να πιστοποιείται αυτό το γεγονός π.χ. διαζευκτήριο η δικαστική απόφαση λύσεως του τελεσθέντος γάμου και στην περίπτωση της χηρείας Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου.

3) Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι μελλόνυμφοι κατάγονται από την ίδια Μητροπολιτική Περιφέρεια, αρμόδια για την πιστοποίηση του ασχέτου της συγγενείας τους είναι η Εκκλησιαστική Αρχή του τόπου της καταγωγής τους. Σεις είσθε αναρμόδιοι γι’ αυτήν την πιστοποίηση.

4) Στην περίπτωση που ο ένας από τους μελλονύμφους είναι ανήλικος, δηλαδή δεν έχει συμπληρώσει το 18ον έτος της ηλικίας του, για την έκδοση της αδείας απαιτείται η συγκατάθεση των ασκούντων την γονική μέριμνα η του έχοντος την επιμέλεια του ανηλίκου προσώπου. Η συγκατάθεση υποβάλλεται εγγράφως στην Ιερά Μητρόπολη, η οποία αρμοδίως διαβιβάζει το αίτημα για την έκδοση αδείας γάμου ανηλίκου στην Ιερά Σύνοδο, απ’ όπου και εκδίδεται η άδεια. Δεν θα απευθύνεσθε προσωπικώς στο αρμόδιο Γραφείο της Ιεράς Συνόδου, αλλά πάντοτε μέσω του Γραφείου Γάμων της Μητροπόλεως. Όταν υπάρχει διαφωνία των ασκούντων την γονική μέριμνα η δεν συγκατατίθεται ο έχων την επιμέλειαν του ανηλίκου, απαιτείται δικαστική απόφαση.

Β. Επειδή, κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών, προκειμένου να εκδοθεί Άδεια Γάμου, πολλές φορές παρουσιάζονται διάφορα κωλύματα, και επομένως η είναι αδύνατη η έκδοση της αδείας η θα απαιτηθεί χρόνος για την συμπλήρωση των δικαιολογητικών, παρακαλείσθε εγκαίρως να εκδίδετε την άδεια δια να προλαμβάνονται τέτοιες περιπτώσεις και να μην ευρίσκεσθε εκτεθειμένοι στους μελλονύμφους, αφού έχει προκαθορισθεί η ημερομηνία και η ώρα τελέσεως του Γάμου των και η άδεια δια τον α ? β λόγο δεν μπορεί να εκδοθεί. Προσέξατε πολύ αυτό το σημείο. Όχι προχειρότητες στην έκδοση άδείας γάμου, διότι εκτίθεσθε κα? ?σε?ς κα? ? ?ερ? Μητρόπολις.

Γ. Όπως είναι γνωστό τα διάφορα Πιστοποιητικά είναι και δημόσια έγγραφα, γι’ αυτό επιβάλλεται να είναι καλά συντεταγμένα. Επομένως, απαγορεύεται στο ίδιο έγγραφο η χρησιμοποίηση δύο χρωμάτων μελάνης, δύο η τριών γραφικών χαρακτήρων, διορθώσεις χωρίς παραπομπή με υπογραφή και σφραγίδα, ιδίως όταν πρόκειται για την διόρθωση της ηλικίας η του βαθμού Γάμου. Τα πιστοποιητικά Αγαμίας πρέπει να φέρουν τον αριθμό Πρωτοκόλλου και την ημερομηνία, τηρουμένου του Βιβλίου Πιστοποιητικών Αγαμίας, να είναι επικολλημένα σε αυτό τα κληρικόσημα και η επισυναπτόμενη σε αυτήν Δήλωση του Ν.Δ. 1599/1986 να είναι η πρωτότυπος και σφραγισμένη.
Τις άδειες γάμων, οι οποίοι θα τελούνται σε παρεκκλήσια, θα εκδίδει ο εφημέριος της Ενορίας, στην εδαφική περιφέρεια της οποίας ευρίσκεται το Παρεκκλήσιο και ο τελεσθείς Γάμος θα καταγράφεται στο Βιβλίο τελεσθέντων Γάμων της Ενορίας του Παρεκκλησίου.
Την άδεια Γάμου θα προσκομίζει στην Ιερά Μητρόπολη μόνον ο ενδιαφερόμενος η οι οικείοι αυτού. Απαγορεύεται ρητώς η προσκόμιση στο Γραφείο Γάμων των δικαιολογητικών από τους εφημερίους η το προσωπικό του Ναού.
Λόγω της μη εγκαίρου καταχωρίσεως στα οικεία βιβλία της Μητροπόλεως των τελεσθέντων γάμων, δημιουργείται σοβαρό πρόβλημα στην έκδοση πιστοποιητικών και διαζευκτηρίων. Γι’ αυτό παρακαλείσθε, αμέσως μετά την τέλεση του μυστηρίου και μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, να επιστρέφετε το αντίγραφον του τελεσθέντος γάμου, ώστε να καταχωρίζεται ούτος στα βιβλία της Ιεράς Μητροπόλεως.
Παρακαλούμε και σας προτρέπουμε όλα τα έγγραφα να συντάσσονται με την δέουσα προσοχή και επιμέλεια και να μην τα χαρακτηρίζει η προχειρότητα. Δεν πρέπει να διαφεύγει της προσοχής σας, ότι σεις είσθε υπεύθυνοι απέναντι στον Νόμο για οτιδήποτε έκνομο ήθελε συμβεί τόσο κατά την έκδοση της αδείας Γάμου, όσο και για τα διάφορα πιστοποιητικά αγαμίας.
Η εκδοθείσα άδεια Γάμου έχει εξάμηνη ισχύ.

 

ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΓΑΜΟΥ

Οι προϋποθέσεις τελέσεως Θρησκευτικού Γάμου και τα κωλύματα που ισχύουν σήμερα, ως επί των Ιερών Κανόνων ερειδόμενα για την τέλεσή του, αναφέρει λεπτομερώς η υπ’ αριθμ. 2320/1982 Συνοδική Εγκύκλιος. Όθεν, για την τέλεση Θρησκευτικού Γάμου ισχύουν τα εξής κωλύματα:
1) Ένεκα ηλικίας
Για σύναψη γάμου απαιτείται οι μελλόνυμφοι να έχουν συμπληρωμένο το 18ο έτος της ηλικίας τους. Επίσης, η συναίνεση των εις γάμον συνερχομένων δηλούται αυτοπροσώπως και άνευ αιρέσεως η προθεσμίας.
2) Στην περίπτωση της ανηλικότητος, την συναίνεση δίδουν οι ασκούντες την γονική μέριμνα γονείς η ο έχων την επιμέλεια του ανηλίκου. Σε περίπτωση διαφωνίας, την άδεια δίδει το αρμόδιο δικαστήριο με την έκδοση δικαστικής αποφάσεως.
Ένεκα διαφοράς Θρησκείας
3) Κωλύεται ο γάμος χριστιανού με αλλόθρησκο. Κατ’ οικονομίαν επιτρέπεται τέλεση γάμου (μεικτός γάμος) με ετεροδόξους χριστιανούς υπό καθορισμένες προϋποθέσεις.
Ένεκα υφισταμένου γάμου
Κωλύεται η σύναψη ετέρου γάμου πριν η αμετακλήτως λυθεί η ακυρωθεί οιοσδήποτε υφιστάμενος τύπος γάμου.
4) Ένεκα τετάρτου γάμου
5) Κωλύεται ο τέταρτος γάμος, προϋπάρξαντος τρίτου εγκύρου.
Ένεκα συγγενείας εξ αίματος
Κωλύεται ο γάμος μετά συγγενών εξ αίματος κάτ’ ευθείαν μεν γραμμήν απεριορίστως και με τους ανιόντες και με κατιόντες συγγενείς, εκ πλαγίου δε μέχρι και του τετάρτου βαθμού (πρώτοι εξάδελφοι). Τα παιδιά των πρώτων εξαδέλφων παντρεύονται. Επίσης λ.χ. η κόρη του πρώτου εξαδέλφου δύναται να νυμφευθεί με τον πρώτο εξάδελφο του πατέρα της.
Δύο αδέλφια δεν δύναται να νυμφευθούν δύο άλλα αδέλφια ούτε ταυτοχρόνως ούτε κεχωρισμένως. (ΝΔ  Κανών της Πενθέκτης Οικουμενικής Συνόδου).
6) Δύο αδέλφια δύναται να νυμφευθούν δύο πρώτα εξαδέλφια.
Ένεκα συγγενείας εξ αγχιστείας
Κωλύεται ο γάμος μετά συγγενών εξ αγχιστείας κατ’ ευθείαν μεν γραμμήν απεριορίστως, εκ πλαγίου δε μέχρι και του τρίτου βαθμού. Έτσι κωλύεται ο γάμος πατρός και υιού με μητέρα και θυγατέρα (α  βαθμ?ς κατ’ ευθείαν γραμμήν αγχιστείας), παππού και εγγονής με μάμμη και εγγονή (β  βαθμ?ς).
Συγγένεια επίσης, όσον αφορά στα κωλύματα του γάμου, υφίσταται και μεταξύ τέκνου γεννημένου χωρίς γάμο των γονέων του (εξώγαμου) η των κατιόντων αυτού και του εξ αναγνωρίσεως πατρός του η των εξ αίματος συγγενών αυτού. Επίσης, το μη γνήσιο τέκνο, δηλαδή τo αναγνωρισθέν, επέχει τάξη γνησίου απέναντι της μητέρας του και των προς την μητέρα συγγενών.
Εκ του πλαγίου αγχιστεία:  Ο πρώην σύζυγος δεν δύναται να συνάψει γάμο μετά του αδελφού, θείου η ανεψιού του τέως συζύγου, ούτε με τον ανδράδελφο η ανδραδέλφη (κουνιάδο η κουνιάδα). Επίσης, δεν επιτρέπεται σε δύο αδελφούς η αδελφές να έλθουν σε γάμο μετά του αυτού προσώπου αλληλοδιαδόχως. Η ισχύς του εν λόγω κωλύματος αρχίζει μετά την λύση του πρώτου γάμου, διότι η εξ αγχιστείας συγγένεια εξακολουθεί υφισταμένη και μετά την λύση του γάμου.
7) Παρεπομένη η καταχρηστική αγχιστεία: Κωλύεται ο γάμος συγγενών εξ αίματος μέχρι και του δευτέρου βαθμού του ενός των συζύγων μετά συγγενούς εξ αίματος μέχρι και του δευτέρου βαθμού του ετέρου συζύγου. Συνεπώς δεν δύναται να συναφθεί γάμος μεταξύ γονέως η παππού, τέκνου η εγγονού και αδελφού ενός εκάστου των συζύγων μετά των αυτών συγγενών του ετέρου συζύγου, του κωλύματος υφισταμένου και μετά την λύση η ακύρωση του γάμου.
Ένεκα υιοθεσίας
8) Κωλύεται ο γάμος του υιοθετήσαντος η των κατιόντων αυτού μετά του υιοθετηθέντος. Το κώλυμα υφίσταται και μετά την λύση της υιοθεσίας.
Ένεκα του Βαπτίσματος (πνευματική συγγένεια)
Κωλύεται ο γάμος του αναδόχου μετά του αναδεκτού, του πατρός η της μητρός αυτού και τανάπαλιν. Το κώλυμα τούτο αναφέρει ο ΝΓ  Κανών της Πενθέκτης εν Τρούλλω Οικουμενικής Συνόδου, και η απαγόρευση συνάψεως γάμου μεταξύ πνευματικών συγγενών επεκτείνεται μέχρι και του δευτέρου βαθμού, δηλαδή μέχρι του πατέρα η της μητέρας του η της αναδεκτού.
Δεν λογίζονται πνευματικοί αδελφοί κατά το νόημα του κανόνος εκείνοι που έχουν κοινό ανάδοχο.
Κατακλείοντες την παρούσα Εγκύκλιο, υπενθυμίζουμε την απαγόρευση της διαβάθμισης της τελετουργίας των γάμων σε κατηγορίες, καθώς και την απαίτηση εκ μέρους των εφημερίων συγκεκριμένου ποσού για την τέλεσή τους.


Εκτύπωση   Email