ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΣΕΠΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 2024

I.M. ΚΗΦΙΣΙΑ ΤΣΕΠΗΣ 2024 Cover ΕΞΩΦΥΛΛΟ

«Καὶ ἐποίησεν ὁ Θεὸς τὸν ἄνθρωπον, κατ᾿εἰκόνα Θεοῦ ἐποίησεν αὐτόν, ἄρσεν καὶ θῆλυ ἐποίησεν αὐτούς» (Γέν. α,27). Ὁ Θεὸς δημιουργεῖ ἐξ ἀρχῆς τὸν ἄνθρωπον «κατ᾿ εἰκόνα» μὲ στόχο νὰ φθάσει στὸ «καθ᾿ ὁμοίωσιν» ὡς ζευγάρι, ὡς ἄνδρα καὶ γυναῖκα. Ἔχουν ὅμοια φύση, ἔχουν λάβει τὰ ἴδια χαρίσματα καὶ τὶς ἴδιες δυνατότητες. Εὐλογεῖ καὶ τοὺς δύο λέγοντας «αὐξάνεσθε καὶ πληθύνεσθε καὶ πληρώσατε τὴν γῆν». Εἰκόνες τοῦ Θεοῦ καὶ οἱ δύο, κοινὸς ἀγῶνας, κοινὸς προορισμός…. 

Ἀποτελεῖ δυστυχῶς κοινό τόπο ἡ διαπίστωση ὅτι στὶς μέρες μας, ἡ οἰκογένεια δοκιμάζεται δεινὰ καὶ πλήττεται καθημερινὰ καὶ συχνὰ ἀθέατα, ἀπὸ πολλὲς ἐκπτώσεις καὶ στρεβλώσεις. Κάθε ἐκτροπὴ ἀπὸ τὴν ὑγιὴ πορεία τῆς οἰκογένειας, ὁδηγεῖ σὲ διάφορες ἀλλοιώσεις. Τὰ διαζύγια αὐξάνονται καθημερινά, γιὰ ἀσήμαντες συνήθως ἀφορμὲς καὶ γιὰ τὸ γεγονὸς ὅτι οἱ ἄνθρωποι δὲν ἐπιθυμοῦν νὰ ταπεινώνονται,  ἐνῶ τὰ παιδιὰ τῶν οἰκογενειῶν αὐτῶν καλοῦνται νὰ πληρώσουν τὸ βαρύ τίμημα τοῦ ἐγωισμοῦ καὶ τῆς φιλαυτίας τῶν μεγάλων καὶ εἶναι σίγουρο ὅτι ποτὲ δὲν θὰ ἀπαλλαγοῦν ἀπὸ τὸ βάρος αὐτό.

Ἔχοντας ὅλα τὰ ἀνωτέρω ὑπόψιν καὶ ἐπιθυμῶντας νὰ στηριχθεῖ ὅσο εἶναι δυνατὸν ἡ ἑλληνικὴ οἰκογένεια, ἀφιερώνουμε τὸ παρόν ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ τσέπης τοῦ 2024 τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Μητροπόλεως, στὴν οἰκογένεια, εὐχόμενοι καὶ προσευχόμενοι «ἡ Παναγία καὶ Ζωοποιὸς Τριάς, ὁ Πατὴρ ὁ Υἱὸς καὶ τὸν Ἅγιον Πνεῦμα, νὰ εὐλογεῖ, νὰ ἁγιάζει καὶ νὰ φωτίζει τὶς οἰκογένειες χαρίζοντας προκοπὴν βίου καὶ πίστεως καὶ τῶν αἰωνίων ἀγαθῶν τὴν ἀπόλαυσιν».

 

Καλὴ καὶ εὐλογημένη χρονιά!

† Ὁ Κηφισίας, Ἀμαρουσίου,

Ὠρωποῦ καὶ Μαραθῶνος Κύριλλος

(Ἀπό τόν πρόλογο τοῦ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΤΣΕΠΗΣ 2024 πού μόλις ἐξεδόθη καί εἶναι ἀφιερωμένο στόν ἱερό θεσμό τῆς οἰκογενείας.) 

Θά τό βρεῖτε σέ ὅλες τίς Ἐνορίες τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας


Εκτύπωση   Email