ΣΕΚΤΕΣ Ή ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΕΣ ΛΑΤΡΕΙΕΣ.

Σέκτες ἢ Καταστροφικὲς Λατρεῖες

Τί εἶναι οἱ Σέκτες ἢ Καταστροφικὲς Λατρεῖες;

Καταστροφικὴ λατρεία εἶναι ὀργάνωση τῆς ὁποίας τὰ μέλη ἔχουν στρατολογηθεῖ μὲ ἀνήθικα καὶ παραπλανητικὰ μέσα. Οἱ ὀπαδοὶ μιᾶς τέτοιας ὁμάδας ἀποβάλλουν σταδιακὰ τὴν ἐλεύθερη λειτουργία τῆς προσωπικῆς σκέψης καὶ κρίσης, μέσα ἀπὸ διαδικασίες πλύσεως ἐγκεφάλου, καταλήγοντας σὲ ἀπόλυτη ἐξάρτηση ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο ποὺ βρίσκεται στὴν κορυφὴ τῆς ἱεραρχίας μέσα στὴν ὁμάδα, τὸ γκουροὺ ἢ τὸν διδάσκαλο.

Μὲ τὶς καταστροφικὲς λατρεῖες συμπλέκονται καὶ ποικίλες ὀργανώσεις ποὺ χαρακτηρίζονται ἁπλὰ "λατρεῖες" (cults) καὶ διακρίνονται ἀπὸ τὶς καταστροφικές, μόνο ἀπὸ τὸ πόσο ἐπικίνδυνες φαίνεται νὰ ἀποβαίνουν γιὰ τὴν ἀνθρώπινη προσωπικότητα.

Κάποιες ἀπὸ τὶς ὀργανώσεις αὐτὲς χαρακτηρίζονται ψυχολατρεῖες. 'Ἄλλες ἀναφέρονται σὰν παραθρησκευτικὲς ἢ παραχριστιανικὲς ὁμάδες, νέες αἱρέσεις, ὁλοκληρωτικὲς θρησκεῖες ἢ σὰν θρησκεῖες τῆς νεότητας. Στὸ σύνολό τους σχεδὸν ἐντάσσονται στὸ λεγόμενο σύνδρομο της Νέας Ἐποχής (New Age) κι ἔχουν κοινὴ ἀρχὴ τὸν ἀποκρυφισμό.

 Σκοποὶ

Σκοπὸς τῶν ὀργανώσεων αὐτῶν εἶναι ὁ ἀπόλυτος ἔλεγχος ἐπάνω σὲ ἀνθρώπινα ὄντα. Χρησιμοποιοῦν τὰ μέλη τους σὰν ἀπλήρωτους ἐργάτες, προπαγανδιστές, συλλέκτες χρημάτων, ἰσόβιους σκλάβους. Ἐπιθυμία τους: νὰ σκοτώσουν τὴν ἐλεύθερη βούληση. Τὰ θύματά τους εἶναι ἱκανὰ γιὰ ὅλα. Μποροῦν νὰ προβοῦν στὰ μεγαλύτερα ἐγκλήματα, σὲ τρομοκρατικὲς ἐνέργειες μὲ ἐντολὴ τῆς ὁμάδας καὶ τὴν «πεποίθηση» πὼς ὑπηρετοῦν ἕνα ἀνώτερο σκοπό: τὴ σωτηρία τῆς ἀνθρωπότητας, τὴν εἴσοδο σὲ μία «Νέα Ἐποχή», στὴ «Χρυσὴ Ἐποχή» ἢ «Ἐποχὴ τοῦ Ὑδροχόου», τὴν ὁποία πραγματώνει δῆθεν ἤδη ἀπὸ τώρα ἡ καθεμιὰ ἀπὸ τὶς ὁμάδες αὐτές. Γι' αὐτό, ἡ ἀπαίτηση τῆς κάθε ὀργάνωσης εἶναι ἀπόλυτη, στὸ θρησκευτικό, ἰδεολογικό, κοινωνικό, ἀκόμη καὶ στὸν πολιτικὸ τομέα.

 Μέθοδοι προσηλυτισμοῦ

Κατὰ κανόνα, οἱ λατρεῖες ἀποκρύπτουν τοὺς ἀληθινοὺς στόχους τους. Μιλᾶνε μὲ ἀνακρίβεια καὶ παραπλανητικὰ γιὰ τὸν ἑαυτό τους. Ἀποκρύπτουν τὸ ἀληθινό τους κέντρο, ποὺ μπορεῖ νὰ εἶναι γκουρουϊστικὸ ἢ κάποιο κέντρο ἐνὸς αὐτοαποκαλούμενου "μεσσία" ἢ "ἀβατάρ". Παρουσιάζονται μὲ προσωπεῖο χριστιανικό, φιλοσοφικό, ψυχολογικὸ ἢ μὲ χίλιους δυὸ ἄλλους τρόπους (πολεμικὲς τέχνες, φεστιβὰλ ἀθλητισμοῦ, χορός, μουσική, εἰρηνιστικὰ κινήματα, οἰκολογικά, ὑγιεινιστικά, μονάδες ἐναλλακτικῆς ἰατρικῆς, θεραπευτικὲς κοινότητες ἀποτοξίνωσης ἀπὸ τὰ ναρκωτικὰ κ. ὁ. κ.).

Χρησιμοποιοῦν συνήθως ὁρολογία χριστιανικὴ ἢ κοσμικὴ μὲ ἀντεστραμμένο νόημα. Τὸ πλησίασμα νέων θυμάτων μπορεῖ νὰ γίνει μὲ μία πρόσκληση γιὰ δωρεὰν τέστ προσωπικότητας, γιὰ ἕνα χορτοφαγικὸ γεῦμα, μὲ ἕνα κύκλο διαλέξεων σὲ θέματα γενικοῦ ἐνδιαφέροντος, μὲ σεμινάρια αὐτογνωσίας ἢ ἔλεγχου τοῦ νοῦ (mind control), κ.ὁ.κ.

Μερικὲς ὁμάδες χρησιμοποιοῦν τὸ λεγόμενο "βομβαρδισμὸ ἀγάπης", μέχρι νὰ ὁδηγηθεῖ κανεὶς σὲ ψυχολογικὴ ἐξάρτηση. Ἡ μέθοδος αὐτὴ εἶναι ἰδιαίτερα ἐπικίνδυνη στὶς περιπτώσεις ποὺ κάποιος βρίσκεται μπροστὰ στὴν ἀνάγκη νὰ πάρει ἀποφάσεις καὶ νὰ κάνει οὐσιαστικὲς ἀλλαγὲς στὴ ζωή του. Τότε μπορεῖ νὰ νοιώσει πὼς ἡ συναισθηματικὴ προσχώρηση σὲ μία τέτοια ὁμάδα θὰ μποροῦσε νὰ τὸν βοηθήσει. Τὸ «δέσιμο» ποὺ δημιουργεῖται τότε, εἶναι δύσκολο νὰ σπάσει.

 «Προγραμματισμός» τῶν μελῶν.

Μετὰ τὴν πρώτη ἐπαφὴ μὲ τὴ λατρεία, ἀκολουθοῦν διαδικασίες γιὰ τὴν ἔνταξη τοῦ νέου θύματος στὴν ὀργάνωση. Αὐτὲς εἶναι: α)Τὸ σὲξ ἢ ἡ λεγόμενη «διάχυση», β) ὁ ἀπόλυτος ἔλεγχος τῆς πληροφόρησης, μὲ σκοπὸ νὰ περιορισθοῦν οἱ ἐναλλακτικὲς λύσεις ἀπὸ τὶς ὁποῖες τὸ θῦμα θὰ μποροῦσε νὰ κάνει ἐλεύθερη ἐπιλογή, γ) ἡ παραπλάνηση, μὲ τὸ νὰ ἀποκρύπτει ἡ ὀργάνωση τοὺς ἀληθινούς της σκοπούς, τὴν ἀληθινή της ταυτότητα, τὶς πραγματικὲς διασυνδέσεις της σὲ παγκόσμια κλίμακα, δ)κάποιο εἶδος πλύσης ἐγκεφάλου, γιὰ τὴν ἀπόλυτη ἀποδοχὴ δογματικοῦ συστήματος, ποὺ διαβολοποιεῖ τὴν ἐλεύθερη καὶ ἀνεξάρτητη σκέψη καὶ θεωρεῖ σατανικὸ ὁλόκληρο τὸν κόσμο ἔξω ἀπὸ τὴν ὀργάνωση, ἔ) ἡ πρόκληση φοβίας, ἐνοχῶν καὶ ἀγωνίας, ποὺ ὁδηγοῦν σὲ ὁλοκληρωτικὴ ἐξουθένωση τοῦ θύματος καὶ ὑποβάλλουν τὴν "πεποίθηση" πὼς μόνο μέσα στὴν ὁμάδα μπορεῖ νὰ ἀπαλλαγεῖ κανεὶς ἀπὸ ὅλα αὐτά, στ) ἡ ἀνεπαρκὴς δίαιτα καὶ ἡ κόπωση, ὥστε τὸ ἄτομο νὰ ὁδηγεῖται σὲ ψυχολογικὴ κατάπτωση καὶ ψυχικὴ ἀποσύνθεση, μὲ ἀποτέλεσμα τὴ μείωση τῆς προσοχῆς καὶ τὴν ἐξασθένηση τῆς ἀνεξάρτητης, κριτικῆς σκέψης.

 Συνέπειες στὴν ψυχοσωματικὴ ὑγεία.

Μὲ τὴ δέσμευση σὲ μία τέτοια ὁμάδα, ὁ τρόπος σκέψης καὶ ὁ τρόπος ζωῆς τῆς ὀργάνωσης γίνεται δεύτερη φύση γιὰ τὸν ὀπαδό. Σκέψεις καὶ θέσεις ποὺ εἶχε κανεὶς στὸ παρελθὸν ἐξαφανίζονται. Στὸ θῦμα παρατηροῦνται: περιορισμένη χρήση τῆς γλώσσας καὶ στερεότυπες ἀπαντήσεις, παράξενη συμπεριφορά, ἐξασθένιση τῆς προσωπικῆς σκέψης καὶ κρίσης, ἀδυναμία διατήρησης τῶν, πρὶν τὴν ἔνταξη στὴν ὀργάνωση, ἀναμνήσεων. Πολλὰ πρώην θύματα, μετὰ τὴν ἀπεμπλοκή τους ἀπὸ τὴν ὁμάδα, χρειάζονται 1 ἕως 2 χρόνια γιὰ ἐπανένταξη στὴν κανονικὴ ζωή, ἐνῷ ἄλλα μπορεῖ νὰ ἔχουν ψυχικὲς διαταραχὲς καὶ νὰ παραμείνουν σὲ κατάσταση ψυχολογικῆς φοβίας γιὰ πολλὰ χρόνια. Πέραν ἀπὸ τὶς ψυχικὲς δὲ λείπουν καὶ οἱ σωματικὲς βλάβες: ἀπὸ τοὺς ἕρπητες ὅλων τῶν εἰδῶν, μέχρι τὶς χρόνιες κακώσεις ἀπὸ ἐπιβλαβεῖς πρακτικὲς «ἀσκήσεων» γιόγκα. Τέλος θὰ πρέπει νὰ ὑπογραμμίσουμε: α) τὶς αὐτοκτονίες, ἀτομικὲς καὶ ὁμαδικές: Τοῦ Τζὶμ Τζόουνς («Σφαγὴ τῆς Γουιάνα», 1.000 περίπου ὀπαδῶν), τὸ 1979, τοῦ Ντέιβιντ Κόρρες, τὸ 1993, τοῦ Λὺκ Ζουρέ, τὸ 1994 κ.ἅ., β) τὶς ἀτομικὲς καὶ ὁμαδικὲς δολοφονίες: Τοῦ Σόκο Ἀσαχάρα (Σαρὶν στὸ μετρὸ τοῦ Τόκιο), τὸ 1995 καὶ φυσικὰ γ)τὶς «τελετουργικές» ἀνθρωποθυσίες, στὸ Σατανισμὸ κι ἀλλοῦ.

Συνέπειες στὸ οἰκογενειακὸ - κοινωνικὸ περιβάλλον.

Ἡ συμμετοχὴ σὲ κάποια ὀργάνωση μὲ τὰ χαρακτηριστικὰ τῆς λατρείας ἔχει ἀρνητικὲς ἐπιπτώσεις καὶ στὸ περιβάλλον τοῦ ὀπαδοῦ. Ὄχι λίγες φορὲς ἡ οἰκογένεια τοῦ θύματος ὁδηγεῖται σὲ οἰκονομικὴ ἐξουθένωση, πληρώνοντας ἀκριβὰ τὴν ἐμπλοκή του. 'Ἄλλοτε ἡ οἰκογένεια ὁδηγεῖται σὲ διάλυση, ἂν δὲν θελήσει νὰ ἀκολουθήσει τὴν "ὑπαρξιακή" ἐπιλογὴ τοῦ μέλους της. Εἶναι συχνὲς οἱ ἐντάσεις, ποὺ μποροῦν νὰ φθάσουν καὶ μέχρι τὸ φόνο τοῦ γονέα ἢ τοῦ συζύγου, ποὺ δὲν ἐνδίδει στὶς ἐπιθυμίες τοῦ θύματος-ὀπαδοῦ, ποὺ βρίσκεται σὲ ἀπόλυτη ἐξάρτηση ἀπὸ τὸν ἀρχηγὸ τῆς λατρείας, τὸ γκουροὺ ἢ τὸ διδάσκαλο. Στὸ κοινωνικὸ ἐπίπεδο, οἱ ὁμάδες αὐτὲς ποὺ χαρακτηρίζονται «καταστροφικὲς λατρεῖες» ἔχουν ἀποδεδειγμένα ἀναμειχθεῖ σὲ συγκεκριμένες παράνομες καὶ ἀνήθικες πρακτικές, μεταξὺ τῶν ὁποίων περιλαμβάνονται: α) Ἡ κακοποίηση, ἡ παραμέληση καὶ ὁ θάνατος παιδιῶν, β) ἡ παράνομη μετανάστευση, γ) ἡ χρήση, ἡ διακίνηση καὶ ἡ ἐμπορία ναρκωτικῶν, δ) ὁ δόλος καὶ ἡ ἐξαπάτηση στὴ στρατολογία ὀπαδῶν, ε) οἱ παράνομες οἰκονομικὲς δραστηριότητες καὶ οἱ ἐπιχειρήσεις μὲ κολοσσιαία κέρδη, στ) οἱ κλοπές, ζ) οἱ ἀπειλές, ἡ ταλαιπωρία καὶ οἱ ἐκβιασμοὶ τῶν οἰκογενειῶν τῶν θυμάτων -καὶ ὅσων ἀσκοῦν δυσμενῆ κριτικὴ στὴ λατρεία-, μὲ μηνύσεις καὶ ἀχρεῖες πράξεις, ἡ) ἡ ἀποθήκευση καὶ ἡ ἐμπορία ὅπλων καὶ πυρομαχικῶν, θ) ἡ σεξουαλικὴ κακοποίηση καὶ ἡ πορνεία, ἴ) οἱ ἀπαγωγές, οἱ φόνοι, οἱ ἀπόπειρες φόνων, ἴα) ἡ ψυχολογικὴ καὶ συναισθηματικὴ φθορά. Πολλὰ μέλη καταστροφικῶν λατρειῶν ποὺ κατόρθωσαν νὰ ξεφύγουν, προέβησαν σὲ συγκεκριμένες καταγγελίες γιὰ τὶς παραπάνω πρακτικές.

Ποιὸς μπορεῖ νὰ παγιδευτεῖ;

Εὐάλωτος στὴν παγίδευση κάποιας καταστροφικῆς λατρείας εἶναι ὁ καθένας. Δεν ἔχει τὴν παραμικρὴ σημασία ἡ ἐξυπνάδα, ἡ μόρφωση, ἡ θέληση ἢ πιθανῶς ἡ ἐπιφανειακή, δογματικὴ τοποθέτηση κάποιου, μπροστὰ στὸν κίνδυνο ἐμπλοκῆς τουΜεγαλύτερο, βέβαια, κίνδυνο παγίδευσης ἔχουν ἄτομα μὲ ψυχολογικὰ προβλήματα, μὲ σχέδια μεγαλόπνοα γιὰ τὸ μέλλον, μὲ ἀδύνατη θέληση. Ὅσοι νοιώθουν μοναξιὰ καὶ ἀβεβαιότητα. Κινδυνεύουν ἀκόμη οἱ εὔπιστοι καὶ καλοπροαίρετοι, ποὺ πείθονται εὔκολα ὅτι ἡ ὀργάνωση μπορεῖ νὰ τοὺς προσφέρει τὸ μυστικὸ τῆς εὐτυχίας, τὴν ἐπιτυχία, τὴν ψυχικὴ καὶ σωματικὴ ὑγεία. Ἀκόμη πρόσφορα θύματα εἶναι οἱ ρομαντικοί, οἱ ἰδεαλιστὲς καὶ οἱ φίλοι της οὐτοπίας.

Ποῦ γίνεται ὁ προσηλυτισμός;

Ὁ προσηλυτισμὸς τοῦ θύματος μπορεῖ νὰ γίνει ὁπουδήποτε: Στὸ δρόμο, στὴ βιβλιοθήκη, στὸ ταχυδρομεῖο. Στὴ στρατιωτικὴ μονάδα, στὸ γραφεῖο σας, στὸ σπίτι σας. Στὰ Γυμνάσια καὶ Λύκεια. Σὲ ἐκδηλώσεις γιὰ ἀστέγους, πτωχούς, ἀναξιοπαθοῦντες, καταπολέμησης ναρκωτικῶν, προστασίας τοῦ περιβάλλοντος, φεστιβὰλ εἰρήνης. Σὲ θεραπευτήρια καὶ νοσοκομεῖα. Σὲ γυμναστήρια καὶ ἰνστιτοῦτα. Σὲ φροντιστήρια καὶ σπουδαστικὲς ἑνώσεις, ἔξω ἀπὸ ἀμφιθέατρα, σὲ φοιτητικὲς ὀργανώσεις κι ὅπου συγκεντρώνονται πολλοὶ νέοι. Σὲ συνέδρια, σεμινάρια αὐτοβελτίωσης, ἐκπαιδευτικὲς συνεδριάσεις. Ἀπὸ ἀφίσες στὸ δρόμο ἀλλὰ καὶ στὶς βιτρίνες σοβαρῶν καταστημάτων. Σὲ πάρτι, ἑστιατόρια, κέντρα διασκεδάσεως, γήπεδα, συναυλίες, ντισκοτέκ. Στὴ ἐργασία σας. Ἀκόμη καὶ στὶς Δημόσιες Ὑπηρεσίες (Ὑπουργεῖα, Ὀργανισμούς) ὅπου στρατευμένα μέλη δροῦν συστηματικά. Στοὺς πολιτιστικοὺς φορεῖς τῆς τοπικῆς αὐτοδιοίκησης. Καὶ μέσα στὰ Σχολεῖα. Οἱ λατρεῖες ἔχουν εἰσβάλλει καὶ στὸ χῶρο τῆς ἐκπαίδευσης. Ἵδρυσαν Νηπιαγωγεῖα καὶ Παιδικοὺς Σταθμούς. Σὲ δημόσια σχολεῖα ὑπηρετοῦν ἐκπαιδευτικοὶ ποὺ εἶναι ὀπαδοὶ «λατρειῶν». (Ὁ «Ὅμιλος Μελετῶν», τοῦ Νίκου Καζάνα, τὸ «Καφὲ Σχολεῖο», τοῦ Κώστα Φωτεινοῦ, ἡ Ἁρμονικὴ Ζωή, τοῦ Μπὸμπ Νάτζεμη εἶναι κάποιες ἀπὸ τὶς ὀργανώσεις αὐτοῦ τοῦ προσανατολισμοῦ).

Πότε καὶ ἀπὸ ποιὸν ὑπάρχει κίνδυνος;

Κατὰ βάση, ἡ παγίδευση μπορεῖ νὰ γίνει ὁποτεδήποτε. Ὅμως, χαρακτηριστικὰ εἶναι: α) ὁ πρῶτος καιρός, μακριὰ ἀπὸ τὸ οἰκογενειακὸ περιβάλλον (φοιτητές, στρατιῶτες, ἐργαζόμενοι), β) ἡ ἀλλαγὴ ἐργασίας ἢ ἡ ἀπόλυση, γ) ἡ ἀποφοίτηση ἢ ἡ διακοπὴ τῶν σπουδῶν, δ) ἡ περίοδος αἰφνίδιας ἀσθένειας, ὁ θάνατος προσφιλοῦς προσώπου, τὸ ἀναπάντεχο ἀτύχημα, ἔ) περίοδοι μεταβολῶν στὴ ζωή μας (περίοδοι μοναξιᾶς, ταξίδια - διακοπές, αὔξηση τῆς ἡλικίας, περιοδικὴ μελαγχολία καὶ ἀπογοήτευση).

Ὁ κίνδυνος μπορεῖ νὰ προέρχεται ἀπὸ τὸν ὁποιονδήποτε καὶ εἰδικά: Ἀπὸ ἀνθρώπους ποὺ εἶναι ὑπερβολικὰ φιλικοὶ ἢ δείχνουν ἐνδιαφέρον γιὰ τὶς προτιμήσεις μας καὶ τὰ προβλήματά μας. Ἀπὸ ἀνθρώπους μὲ ἁπλὲς λύσεις σὲ παγκόσμια προβλήματα. Ἀπὸ κάποιους πού σας βρίσκουν "πολὺ ἐνδιαφέροντα" καὶ γνωρίζουν ὅτι ἔχετε ἐπαφές, ἐπιρροὴ ἢ καὶ οἰκονομικοὺς πόρους. Ἀπὸ ἀνθρώπους ποὺ προσφέρονται νὰ συζητήσουν μαζί σας "ὑπαρξιακά" προβλήματα καὶ ἀναπτύσσουν ἀποκρυφιστικὰ πιστεύω (μετενσάρκωση, κάρμα, ταρῶ, ἀστρολογία, ὑπνωτισμό, μαγεία, πνευματισμό, μαντεῖα, θρησκευτικὸ συγκρητισμὸ κ.ἅ.). Ἀπὸ κάποιους ποὺ προσκαλοῦν σὲ δωρεὰν χορτοφαγικὰ γεύματα, δωρεὰν τέστ προσωπικότητας, σεμινάρια αὐτογνωσίας, διεύρυνσης προσωπικότητας, ἀναδρομὲς ζωῆς κ.ὁ.κ.

 Τὸ σκηνικό της New Age.

Οἱ ὀργανώσεις αὐτὲς ἔχουν φροντίσει, στὰ πλαίσια τοῦ συνδρόμου τῆς Νέας Ἐποχῆς, νὰ προετοιμάσουν κατάλληλα τοὺς ἀνθρώπους, σὲ διεθνὲς ἐπίπεδο-ἔμμεσα ἐδῶ καὶ ἕνα αἰῶνα καὶ ἐντατικὰ τὴν τελευταία δεκαπενταετία- ὥστε νὰ γίνονται σήμερα ἀποδεκτὰ τὰ δόγματα, τὰ σύμβολα καὶ οἱ πρακτικές της, ἀπὸ μεγάλο μέρος τῶν πληθυσμῶν τοῦ Δυτικοῦ κόσμου.

Μεγάλη εὐθύνη γιὰ τὴν προετοιμασία αὐτὴ ἔχει ἠ Θεοσοφικὴ Ἐταιρία τῆς Ἕλενας Π. Μπλαβάτσκυ καὶ τὰ χιλιάδες παρακλάδια τῆς Θεοσοφίας, ἀπὸ τὴν ἵδρυσή της μέχρι σήμερα. Ἡ Θεοσοφία, ἕνα συνονθύλευμα ἀπὸ ἀσιατικὲς θρησκευτικὲς διδασκαλίες καὶ ἀποκρυφισμό, ἔτρεφε πάντα τὸ ὅραμα νὰ ὑποτάξει τὴν ἀνθρωπότητα στὴ δική της τάξη πραγμάτων, ἐξαφανίζοντας τὸ Χριστιανισμό, τὸ μόνο σοβαρό της ἐμπόδιο.

  Χρησιμοποιώντας τὸ σκηνικὸ αὐτό, κάποια διεθνῆ κέντρα ἀποφάσεων φρόντισαν νὰ ἐξαγγείλουν τὴ Νέα Ἐποχὴ καὶ νὰ ἀναπτύξουν καὶ νὰ προβάλουν τὰ πιστεύω της. Βασικὴ προϋπόθεση, ἡ ἔκδοση καὶ διάδοση μίας βιβλιογραφίας χιλιάδων τίτλων σὲ ὅλες τὶς γλῶσσες κι ἀκόμη ἡ ἐκμετάλλευση τῶν μέσων μαζικῆς ἐπικοινωνίας (ἐφημερίδες, περιοδικά, ραδιόφωνο, τηλεόραση, κινηματογράφος κ.ἄ.). Ἡ ἀρχὴ ἔγινε διακριτικὰ καὶ συνεχίζεται μέ: τὴν οὐφολογία (U.F.O.), τὴν "ἐπιστημονικὴ φαντασία", τὶς πολεμικὲς τέχνες, τὴ μουσικὴ rock καὶ ὁλοκληρώνεται σταδιακὰ μὲ τὴν καθιέρωση τοῦ ἀποκρυφισμοῦ, σὰν ἀναπόσπαστο μέρος τῆς ζωῆς μας. Σήμερα, λίγοι νέοι δὲν ἔχουν διαβάσει Ράμπα, Καστανέντα ἢ παλαιότερα Ντένικεν, τοὺς πρωτοπόρους στὴ διάβρωση καὶ ἅλωσης τῆς συνείδησης τοῦ νεοέλληνα στὰ δόγματα τῆς Νέας Ἐποχῆς.

Ἀκόμη, τὰ πυκνὰ ἀποκρυφιστικὰ ἄρθρα στὸν τύπο, ἡ προβολὴ τῶν σχετικῶν ὀργανώσεων καὶ ἡ ἀστρολογία συμπληρώνουν τὸ σκηνικὸ τὸ ὁποῖο ὁλοκληρώνεται μὲ Πολάνσκι καὶ Σπίλμπερκ στὸν κινηματογράφο, μὲ μεταμεσονύκτια θρίλερ στὴν τηλεόραση, μὲ τὰ σχετικὰ κόμικς σὲ ἐφημερίδες - περιοδικά, μὲ τὰ «παιχνίδια ρόλων» -καὶ στοὺς Η/Υ (computer games)- καὶ μὲ τὰ τρανσφόρμερς καὶ τὰ παιχνίδια-τέρατα γιὰ τὰ παιδιά μας.

 Βοήθεια - αὐτοπροστασία.

Σὲ παγκόσμια κλίμακα, γονεῖς καὶ οἰκογένειες - θύματα ἔχουν ὀργανωθεῖ σὲ ὁμάδες πρωτοβουλίας καὶ αὐτοβοήθειας μὲ ἀξιόλογη δραστηριότητα. Γιὰ τὸ σκοπὸ αὐτό, ἤδη, ἀπὸ τὴ δεκαετία τοῦ '70 συστήθηκε καὶ στὴ χώρα μας ἡ Πανελλήνια 'Ενωση Γονέων γιὰ τὴν Προστασία τῆς Οἰκογένειας καὶ τοῦ Ἀτόμου, ἡ Π. Ε. Γ., ποῦ ἔχει σὰν στόχους:

α) Τὴν ἐνημέρωση τοῦ κοινοῦ καὶ τῶν ἁρμοδίων φορέων,

β) τὴν προσφορὰ βοήθειας σὲ ἄτομα καὶ οἰκογένειες,

γ) τὴν προσφορὰ τῶν ἐναλλακτικῶν λύσεων τῆς δικῆς μας παράδοσης καὶ

δ) τὴ διεθνῆ συνεργασία, στὰ πλαίσια τῆς Παγκόσμιας Ὁμοσπονδίας Συλλόγων Πρωτοβουλίας Γονέων, γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση κοινῶν προβλημάτων.

Πιστεύουμε πὼς ὅποιος ἔχει ὀρθὴ πνευματικὴ θεμελίωση, ὅποιος δὲν ἔχει ὑπαρξιακὰ κενά, δὲν κινδυνεύει τόσο ἀπὸ τέτοιες ὁμάδες.

Πιστεύουμε ἀκόμη πὼς ἡ καλλίτερη μέθοδος γιὰ οὐσιαστικὴ βοήθεια εἶναι ἡ οἰκοδομὴ στὴ δική μας πίστη καὶ παράδοση.

http://www.ppu.gr/greek/sects_


Εκτύπωση   Email