ploigisi h3

bottom neo

     Πολιοῦχος τοῦ Καπανδριτίου εἶναι ἡ ἉγίαΠαρασκευὴ .Εἶναι ἄγνωστο τὸ πότε χτίστηκε ,ἐκτιμᾶτεπῶς αὐτὸ ἔγινε τὰ τέλη τοῦ 18ου μὲ ἀρχὲς τοῦ 19ου

αἰῶνος.Κατὰ τὴν ἱστορία τῶν κατοίκων τὸν χῶρό πουἀνηγέρθη ὁ σημερινὸς Ναὸς τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς ὑπέδειξε μὲ Θαυματουργὸ τρόπο ἡ Ἰδία ἡ Ἁγία. Ὁ ῥυθμὸς του εἶναι Σταυροειδὴς Ἐγγεγραμμένος μὲ τροῦλο. Τὸ 1981 καὶ μὲ τὸν μεγάλο σεισμὸ στην Ἀττικὴ ὁ Ναὸς ὑπέστη μερικὲς ζημιές πού ἀφορούσαν τὴν στατικὴ του καὶ ἔτσι ἀποφασίστηκε ἀπὸ τὸ τότε Ἐκκλησιαστικὸ Συμβούλιο καὶ τὸν Προϊστάμενο νά παρέμβουν ἀνακατασκευάζοντας τὸν Ναό. Ὑποβαλόντας πρὸς ἔγκρισην τὰ σχέδια τῶν Ἀχιτεκτόνων Μηχανικῶν Ἄλκη Ῥάπτῃ καὶ Βουλὰς Καρβούνη τὸν Ἰούνιο τοῦ 1991, τὴν 17/07/1992 καὶ μὲ ἀριθμ. Πρωτ.172/19.05.92 ἐγκρίνεται ὡς ὑπεβλήθη ἡ στατικὴ μελέτη ἀπὸ τὴν Ναοδομία καὶ ἐν συνεχείᾳ ἐκδίδεται ἡ ἄδεια ἀνακατασκευής. Ἀριθμὸς ἀδείας 1220/92. Ἀπὸ τὸ 1992 ἕως τὸ 2000 ἐκτελούνται τὰ ἔργα ἀνακεράμωσις ,ἀνέγερσις τοῦ καμπαναριού, ἡ προσθήκη τοῦ περιστυλίου καὶ ἡ αἴθουσα ἐκδηλώσεων,μὲ τὴν βοήθεια τῶν ἐνοριτὼν ἀλλὰ καὶ τὴν ἀξιοποίηση ἑνὸς μεγάλου μέρους τῆς ἀκινήτου περιουσίας τοῦ Ναοῦ. Τὸ 2001 ἄρχισε ἡ ἐπένδυση μὲ πέτρα,Τὸ 2004 ἔγινε ἡ πλήρης ἀντικαταστάσῃ τῆς ἠλεκτρικῆς καὶ ὑδραυλικὴς ἐγκαταστάσης, ἡ ἀντικαταστάσῃ τῶν πολυελαίων.Το2005 ξεκίνησε ἡ Ἁγιογραφία.Τὸ 2006 ἔγινε τὸ ξυλόγλυπτο κιβώριο καθὼς καὶ ἡ ξυλόγλυπτη καλύψῃ τῆς χτιστὴς Ἁγίας Τραπέζας. Τὸ 2007 ἔγινε ἡ μαρμαρόστρωση τοῦ μπροστινοὺ τμήματος τῆς εἰσόδου, καὶ τὸ ξυλόγλυπτο Προσκυνητάρι τοῦ τέμπλου πού ἔχει τὴν ἀσημένια θαυματουργὸ εἰκόνα τῆς Ἁγίας ,ἔτος κατασκευῆς της τὸ 1952. Τὸ 2008 ἔγινε ἡ ἐπένδυση μὲ τουβλάκια καὶ μάρμαρο τῶν 24 κιόνων καὶ τὸ 2009 ἄρχισε ἡ διαμόρφωση τοῦ αὐλείου χώρου που περατώθηκε τὸ ἔτος 2011. Εἰς τὸν Ἱερὸ Ναὸ φυλάσσεται Λείψανο τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς πού μᾶς παραχωρήθηκε ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Μονὴ Κύκκου τῆς Κύπρου καὶ τὸν Ἱερομόναχο Εὐφραὶμ Ὁ Ναὸς διαθέτει αἴθουσα χωρητικότητας διακοσίων (200) προσώπων.

Τὰ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑ ποὺ ὑπάγονται στήν Ἁγία Παρασκευὴ εἶναι (8) ὀκτώ.

1. τοῦ Ἁγίου Δημητρίου

2. τοῦ Ἁγίου Γεωργίου

3. τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων

4. τησ Κοιμησεωσ τησ Θεοτόκου

5. τοῦ Προφήτῃ Ἠλίᾳ

6. τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου

7. τῆς Παναγίας τῆς Εὐαγγελίστριας

8. καὶ τῆς Ἁγίας Τριάδας.

1.τοῦ Ἁγίου Δημητρίου (18ος αἰῶνας) . Εἶναι ὁ Ναὸς τοῦ νεκροταφείου τοῦ χωρίου καὶ ἀνήκει στήν κατηγορία τῶν τρίκλιτων καμαροσκεπὼν Βασιλικῶν τοῦ ἀνατολικοῦ τύπου. Ἀπὸ τὰ ἴχνη τοιχογραφιῶν μικρῆς ἔκτασής που σῴζονται σὲ διάφορα σημεῖα τοῦ ναοῦ, καὶ κυρίως στήν κόγχη τοῦ Ἱεροῦ,συνάγεται ὅτι παλαιότερα ἡ Ἐκκλησία ἦταν καταγραφεῖ μὲ τοιχογραφίες καλῆς τέχνης. Πιθανὸν ἔνας ἀπὸ τοὺς παλαιότερους Ναοὺς τόσο τῆς Ἐνορίας μας, ἀλλὰ καὶ τῆς εὐρύτερης περιοχῆς.

2.τοῦ Ἁγίου Γεωργίου πετρόκτιστη ἐκκλησία ἔργο τοῦ Ὑφαντίδη (1960) πάνω στά θεμέλια Βυζαντινοῦ ναοῦ.

3.τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων ἑορτάζει 01/07 στο Μετόχι Ῥη . Τὸ παρεκκλήσιον εἶχε καταστραφεὶ ὁλοκληρωτικὰ ἀπὸ φωτιὰ καὶ τὸ 1988 ἐπὶ προεδρείας Ἀναγνώστου Γεωργίου συναποφασίζεται μὲ τὸ τότε Ἐκκλησιαστικὸ Συμβούλιο καὶ τῇ ἐγκρίση τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως ὅπως προκύπτει ἀπὸ τὰ σχετικὰ ἔγγραφα 1)τῆς Κοινότητος Καπανδριτίου μέ ἡμερομηνία 09/02/1988 καὶ μὲ ἀρ. Πρωτ. 169 καὶ 2) τοῦ Μητροπολιτικοὺ Συμβουλίου τῆς 28/07/1988 καὶ μὲ ἀρ.πρ.Μ.Σ.427 ὅπου πέραν τῆς ἐγκρίσεως τῆς ἀνεγέρσεως τοῦ παρεκκλησίου, προβλέπεται καὶ ὅτι ἡ δαπάνη τοῦ ἔργου θὰ καλυφθεὶ ἀπὸ δωρεὲς ἐνοριτὼν καὶ πράγματι ἔτσι ἔγινε. Ὁ Κωνσταντῖνος Ντάσης τοῦ Σπυρίδωνος ἀνέλαβε τὸ κτίσημο ἀφιλοκερδώς,ὁ πολιτικὸς Μηχανικὸς Δημήτριος Ντάσης τοῦ Παναγιώτου ἀνέλαβε ἀφιλοκερδὼς τὴν Μελέτη τοῦ παρεκκλησίου καθὼς ἐπίσης καὶ τὴν μελέτη καὶ κατασκευὴ τοῦ Ἀρχονταρικίου καὶ πολλοὶ ἐνορίτες ὁ καθενὰς μὲ τὸν τρόπο τοῦ μὲ χρήματα ἢ προσφέροντας ὑλικὰ ἢ προσωπικὴ ἐργασία.

4.τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Ἑορτάζει τῆς Ἀποδόσεως 23/08 στο Μικροχώρι.

5.τοῦ Προφήτῃ Ἠλίᾳ.

6.τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου.

7.τῆς Παναγίας τῆς Εὐαγγελίστριας.

8.τῆς Ἁγίας Τριάδας.

Τά ΕΞΩΚΚΛΗΣΙΑ ποὺ ὑπάγονται στήν Ἁγία Παρασκευὴ εἶναι (6) ἕξι.

1. Τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς

2. τῆς Ἁγίας Ἄννας

3. τῶν Ἁγίων Σαράντα

4. τῆς Παναγίας Μεσοσπορίτισσας

5. τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καὶ Ἐλένης καὶ

6. τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέα

1.Στό λόφο Κοτρώνι (Ἀκρόπολη Ἀφιδνών) ποὺ ἔχει ὕψος 120 μέτρα ἐντοπίστηκαν προϊστορικὰ εὐρήματα. Σήμερα στό λόφο αὐτὸ διατηρείται τὸ ἐξωκκλήσι τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς.

2.τῆς Ἁγίας Ἄννας(16ος- 17 ὃς αἱ) ἑορτάζει 25/07 μὲ ἐρείπια παλιοὺ μοναστηρίου (98τ.μ.) . Τὸ μόνο στοιχεῖό πού δέν καταστράφηκε καὶ ὑπάρχει μέχρι σήμερα μετὰ τὴν ἀνακατασκευὴ τοῦ καὶ μάρτυρα τῇ χρονολογησὴ τοῦ εἶναι ὁ τοῖχος τοῦ Ἱεροῦ μὲ τις κόγχες ἐξωτερικά πού συμπεριελείφθη ὡς εἶχε στό νέο Ναό. Εἰς τὸν περιβάλλοντα χῶρο ὑπάρχει μεγάλο ΑΛΩΝΙ καὶ ἀπομεινάρια παλαιοῦ Νεκροταφείου τῆς Μονῆς.

3.τῶν Ἁγίων Σαράντα.

4.Παναγίας τῆς Μεσοσπορίτισσας ἑορτάζει 21/11 καὶ

5. τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης.

6.τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέα.

Ὅλα κτισμένα ἀπὸ ἀγάπη στό Θεὸ μαρτυροῦν τὴν πιστὴ καὶ εὐλάβεια τῶν κατοίκων τῆς περιοχῆς. Λειτουργοῦν κάθε χρόνο στην μνήμη τῶν Ἁγίων πού εἶναι ἀφιερωμένα.

Πρωτοπρεσβύτερος Κωνσταντίνος Λαγιόκαπας

ἐφημέριος Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Παρασκευῆς Καπανδριτιου

 

footer
  • Πέμπτη
    18 Ιουλίου

    Αιμιλιανού, Παύλου, Θέης, Ουαλεντίνης, Υακίνθου μάρτυρος


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ