«Χριστουγεννιάτικη Ἑορτή Νεότητος 2017».

«Χριστουγεννιάτικη Ἑορτή Νεότητος 2017».

         Τό Γραφεῖο Νεότητος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως διοργανώνει...

Τὸ «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ» στηρίζει τό Ἐκκλησιαστικό Παντοπωλεῖο μας

Τὸ «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ» στηρίζει τό Ἐκκλησιαστικό Παντοπωλεῖο μας

   Τὸ πρόγραμμα ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ, τό ὁποῖο τελεῖ ὑπό τήν αἰγίδα τοῦ ραδιοτηλεοπτικοῦ...

Γενική Ἱερατική Σύναξις.

           Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τρίτη 28 Νοεμβρίου, εἰς τὸν...

1ο Μαθητικὸ Πρωτάθλημα Σκάκι Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κηφισίας,Ἀμαρουσίου και Ὠρωποῦ

         Μὲ ἐπιτυχία καὶ πολὺ ἐνθουσιασμὸ πραγματοποιήθηκε τὴν Κυριακὴ...

Ἡ ALPHA BANK ἐνισχύει τό Ἐκκλησιαστικό μας Παντοπωλεῖο

         Κατόπιν προσωπικῶν ἐνεργειῶν τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας...

ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

  Στόν κατάμεστο καί ἀφιλοκερδῶς προσφερθέντα χῶρο τοῦ Δημοτικοῦ Θεάτρου...

Τό εὐλογημένο Μυστήριο τῆς ἐξομολογήσεως

Τό εὐλογημένο Μυστήριο τῆς ἐξομολογήσεως

              Ἐρωτήματα μύρια καὶ...

Σαρανταλείτουργο

Σαρανταλείτουργο

  ατά τήν περίοδον τῆς Τεσσαρακοστῆς τῶν Χριστουγέννων τελεῖται καθημερινῶς Ὄρθρος καί...

Τὸ Ἱερὸ Σαρανταλείτουργο

Τὸ Ἱερὸ Σαρανταλείτουργο

         Τὸ Ἱερὸ Σαρανταλείτουργο, κατὰ τὴν διάρκεια τῆς νηστείας τῶν...

 • «Χριστουγεννιάτικη Ἑορτή Νεότητος 2017».

  «Χριστουγεννιάτικη Ἑορτή Νεότητος 2017».

  Πέμπτη, 30 Νοεμβρίου 2017 18:42
 • Συγκέντρωσις τροφίμων εἰδῶν καθαριότητας, κλινοσκεπασμάτων καὶ ρούχων ὑπέρ ἐνισχύσεως τῶν...

  Πέμπτη, 30 Νοεμβρίου 2017 11:13
 • Τὸ «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ» στηρίζει τό Ἐκκλησιαστικό Παντοπωλεῖο μας

  Τὸ «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ» στηρίζει τό Ἐκκλησιαστικό Παντοπωλεῖο μας

  Τετάρτη, 29 Νοεμβρίου 2017 13:21
 • Γενική Ἱερατική Σύναξις.

  Τρίτη, 28 Νοεμβρίου 2017 14:44
 • 1ο Μαθητικὸ Πρωτάθλημα Σκάκι Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κηφισίας,Ἀμαρουσίου και Ὠρωποῦ

  Δευτέρα, 27 Νοεμβρίου 2017 13:57
 • Ἡ ALPHA BANK ἐνισχύει τό Ἐκκλησιαστικό μας Παντοπωλεῖο

  Παρασκευή, 24 Νοεμβρίου 2017 17:29
 • ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

  Κυριακή, 19 Νοεμβρίου 2017 22:02
 • Τό εὐλογημένο Μυστήριο τῆς ἐξομολογήσεως

  Τό εὐλογημένο Μυστήριο τῆς ἐξομολογήσεως

  Τρίτη, 14 Νοεμβρίου 2017 15:23
 • Σαρανταλείτουργο

  Σαρανταλείτουργο

  Τρίτη, 14 Νοεμβρίου 2017 15:21
 • Τὸ Ἱερὸ Σαρανταλείτουργο

  Τὸ Ἱερὸ Σαρανταλείτουργο

  Τρίτη, 14 Νοεμβρίου 2017 15:18

Τρίτη 12 Δεκεμβρίου

Σπυρίδωνος Τριμυθούντος, Αλεξάνδρου Ιεροσολύμων, Ιωάννου Ζιχνών

diahoristiko2

ploigisi h3
bottom_neo.jpg

youtube

diahoristiko2

TΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ

ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΑΙ ΩΡΩΠΟΥ κ. ΚΥΡΙΛΛΟΥ

ΓΙ­Α ΤΗΝ EΟΡ­ΤΗ ΤΩΝ ΤΡΙ­ΩΝ Ι­Ε­ΡΑΡ­ΧΩΝ

          Εἶ­ναι γνω­στὸ σὲ ὅ­λους μας ὅ­τι ἡ ἑ­ορ­τὴ τῶν Τρι­ῶν Ἱ­ε­ραρ­χῶν ὡς ἡ­μέ­ρα ἀ­φι­ε­ρω­μέ­νη στὴν Παι­δεί­α καὶ τὰ Γράμ­μα­τα δὲν κα­θι­ε­ρώ­θη­κε ἀ­πὸ τὴν Ἐκ­κλη­σί­α ἀλ­λὰ ἀ­πὸ τὴν ἐκ­παι­δευ­τι­κὴ κοι­νό­τη­τα (πα­νε­πι­στή­μι­ο Ἀ­θη­νῶν 1842). Ὅ­μως αὐ­τὴ ἡ ἡ­μέ­ρα τῶν γραμ­μά­των κιν­δυ­νεύ­ει νὰ ἐκ­φυ­λι­σθεῖ σὲ μι­ὰ νε­κρὴ γι­ορ­τή, μὲ τυ­πι­κὲς ἐ­ξω­τε­ρι­κὲς ἐκ­δη­λώ­σεις, χω­ρὶς μή­νυ­μα ποὺ νὰ ἀγ­γί­ζει τὴν ψυ­χὴ τοῦ νέ­ου κυ­ρί­ως ἀν­θρώ­που. Θρι­αμ­βο­λο­γί­ες καὶ πα­νη­γυ­ρι­σμοὶ γι­ὰ μι­ὰ πο­λύ­τι­μη κλη­ρο­νο­μι­ά, ἄ­γνω­στη στοὺς πολ­λούς, εἶ­ναι μα­κρι­ὰ καὶ ἔ­ξω ἀ­πὸ τὴν ἀ­γω­νί­α αὐ­τῶν τῶν τρι­ῶν Πα­τέ­ρων καὶ Οἰ­κου­με­νι­κῶν Δα­σκά­λων τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας ποὺ προ­σπά­θη­σαν μὲ τὴ ζω­ὴ καὶ τὸ ἔρ­γο τους νὰ βο­η­θή­σουν τὸν ἄν­θρω­πο νὰ ζή­σει ὁ­λο­κλη­ρω­μέ­να.

          Ἡ προ­βο­λὴ τῶν Τρι­ῶν Ἱ­ε­ραρ­χῶν ὡς ἐκ­φρα­στῶν τῆς ὀρ­θό­δο­ξης πα­ρά­δο­σης προ­βλη­μα­τί­ζει τὸν ση­με­ρι­νό ἄν­θρω­πο, ἀ­φοῦ ἡ ἔν­νοι­α τῆς πα­ρά­δο­σης ἔ­χει ἀρ­νη­τι­κὸ πε­ρι­ε­χό­με­νο καὶ ταυ­τί­ζε­ται μὲ τὴ συν­τή­ρη­ση, τὸν ἀ­να­χρο­νι­σμό, τὴ στεί­ρα καὶ ἄ­γο­νη προ­σκόλ­λη­ση στὸ πα­ρελ­θόν. Πῶς, λοι­πὸν, ἀ­να­ρω­τι­έ­ται, συμ­βι­βά­ζον­ται ὅ­λα αὐ­τὰ μὲ τὴν οὐ­σί­α τῆς ἀν­θρώ­πι­νης ζω­ῆς ποὺ δι­αρ­κῶς με­τα­βάλ­λε­ται καὶ ἀ­να­ζη­τεῖ νέ­ες μορ­φές; Ἄ­ρα­γε ἡ χρι­στι­α­νι­κὴ πα­ρά­δο­ση εἶ­ναι ἱ­κα­νὴ νὰ ἀ­παν­τή­σει στὰ καυ­τὰ καὶ ἐ­πί­και­ρα προ­βλή­μα­τα τῆς ἐ­πο­χῆς μας; Ἀ­σφα­λῶς ναί, γι­α­τί ἡ χρι­στι­α­νι­κὴ πα­ρά­δο­ση δὲν ἀν­τί­κει­ται σὲ κά­θε προ­σπά­θει­α προ­ό­δου, ἀ­να­νέ­ω­σης καὶ ἐ­ξέ­λι­ξης. Γι­ὰ τοὺς Τρεῖς Ἱ­ε­ράρ­χες ἡ  ὀρ­θό­δο­ξη πα­ρά­δο­ση δὲν εἶ­ναι μό­νο στά­ση καὶ στρο­φὴ στὸ πα­ρελ­θὸν ἀλ­λὰ καὶ κί­νη­ση πρὸς τὸ μέλ­λον. Δὲν εἶ­ναι μι­ὰ ἱ­ε­ρὴ ἀρ­χαι­ο­λο­γί­α ἀ­πὸ δόγ­μα­τα, νό­μους, τύ­πους καὶ κα­νό­νες ἀλ­λὰ εἶ­ναι οὐ­σι­α­στι­κὰ ἡ ζω­ὴ καὶ ἡ πνευ­μα­τι­κὴ ἐμ­πει­ρί­α τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας.

          Μα­κρι­ὰ ἀ­πὸ κά­θε συν­τη­ρη­τι­σμὸ καὶ αὐ­θαί­ρε­το νε­ω­τε­ρι­σμὸ ἔ­χον­τας θε­μέ­λι­ο τὴν φα­νέ­ρω­ση τῆς ἀ­λή­θει­ας τοῦ Θε­οῦ στὸ πρό­σω­πο τοῦ Χρι­στοῦ, μπο­ροῦ­με νὰ δι­α­μορ­φώ­σου­με τὰ κρι­τή­ρι­α γι­ὰ τὸ σω­στὸ καὶ τὸ λαν­θα­σμέ­νο,  τὸ σπου­δαῖ­ο καὶ τὸ δευ­τε­ρεῦ­ον τῆς ὕ­παρ­ξης καὶ τῆς ζω­ῆς μας. Μό­νο ὅ­σο πι­ὸ κον­τὰ εἶ­ναι κα­νεὶς στὴν ἀ­λή­θει­α τοῦ Θε­οῦ, τό­σο πι­ὸ κον­τὰ εἶ­ναι στὸν ἄν­θρω­πο καὶ στὸν κό­σμο. Οἱ Τρεῖς Ἱ­ε­ράρ­χες εἶ­ναι προ­στά­τες τῶν Γραμ­μά­των ὄ­χι γι­α­τί ἔ­γρα­ψαν συ­στη­μα­τι­κὲς παι­δα­γω­γι­κὲς καὶ συγ­γράμ­μα­τα ἀλ­λὰ γι­α­τί μὲ τὸ ἔρ­γο τους καὶ τὴν ζω­ὴ τους ἀ­πέ­δει­ξαν ὅ­τι ὁ λό­γος τους εἶ­ναι δι­α­χρο­νι­κὰ ἐ­πί­και­ρος κα­θώς ὑ­πο­δει­κνύ­ει μι­ὰ ἀ­γω­γὴ καὶ μι­ὰ πο­ρεί­α ζω­ῆς γε­μά­τη νό­η­μα καὶ σκο­πό.

          Εἶ­ναι λοι­πὸν και­ρὸς νὰ ἀ­να­λο­γι­σθοῦ­με, ὅ­τι ἀ­δι­α­φο­ρή­σα­με γι­ὰ τὴν ὀρ­θὴ ἀ­γω­γὴ τῶν παι­δι­ῶν καὶ τῶν νέ­ων μας καὶ δὲν προ­σφέ­ρα­με τὸ σω­στὸ πα­ρά­δειγ­μα. Στὴ θέ­ση τῆς οὐ­σι­α­στι­κῆς παι­δεί­ας, ἐ­πι­βλή­θη­καν ἡ χρή­ση τῆς τε­χνο­λο­γί­ας καὶ ἡ ἀ­πο­μνη­μό­νευ­ση γνώ­σε­ων. Οἱ στα­θε­ρὲς ἀ­ξί­ες τῆς ζω­ῆς ἀμ­φι­σβη­τή­θη­καν καὶ πε­ρι­φρο­νή­θη­καν, γι­α­τί θε­ω­ρή­θη­καν πο­λὺ θρη­σκευ­τι­κὰ κα­τάλ­λη­λες γι­ὰ ἄλ­λες ἐ­πο­χὲς καὶ ὄ­χι γι­ὰ τὴν δι­κή μας ποὺ λα­τρεύ­ει τὴν ἄ­νε­ση, τὴν οἰ­κο­νο­μι­κὴ δύ­να­μη, τὴν ἡ­δο­νὴ καὶ τὴν φαι­νο­με­νι­κὴ ἐ­πι­τυ­χί­α. Καὶ σή­με­ρα εἰ­σπράτ­του­με τοὺς πι­κροὺς καρ­ποὺς τῶν ἐ­σφαλ­μέ­νων μας ἐ­πι­λο­γῶν μέ­σα ἀ­πὸ τὴν πο­λυ­συ­ζη­τη­μέ­νη κρί­ση σὲ ὅ­λα τὰ ἐ­πί­πε­δα καὶ τὶς πε­ρι­ο­χὲς τῆς ζω­ῆς μας.

          Ὡς Ποι­με­νάρ­χης τῆς το­πι­κῆς μας Ἐκ­κλη­σί­ας εὔ­χο­μαι νὰ συ­ναι­σθαν­θοῦ­με ὅλοι μικροὶ καὶ μεγάλοι τὴν εὐ­θύ­νη μας στὴν πα­ρά­δο­ση ποὺ κλη­ρο­νο­μή­σα­με. Νὰ θυ­μη­θοῦ­με ὅ­σα ξε­χά­σα­με καὶ προ­δώ­σα­με. Νὰ κρα­τή­σου­με ὅ­σα ἀ­πο­θέ­μα­τα πί­στης μᾶς ἔ­χουν ἀ­πο­μεί­νει, γι­ὰ νὰ ὑ­περ­νι­κή­σου­με τὰ ἀ­δι­έ­ξο­δά μας σέ μι­ὰ προ­ο­πτι­κή     ἐλ­πί­δας καὶ προ­ό­δου.

 

Μὲ πα­τρι­κὲς εὐ­χὲς

Ὁ Μη­τρο­πο­λί­της σας

 

† Ὁ Κη­φι­σί­ας, Ἀ­μα­ρου­σί­ου καὶ  Ὠ­ρω­ποῦ Κύ­ριλ­λος

 

footer

Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ